Το έργο MEMSENSE είναι οργανωμένο γύρω από οκτώ διακριτές αλλά συμπληρωματικές ομάδες δραστηριοτήτων, που αντιστοιχούν στα εξής Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):

Memsense

 

Memsense Logo
Ελληνικά - English
Memsense